AMP: Àrees Marines Protegides

Què són?

Es defineixen les Àrees Marines Protegides (AMP) segons la llei,  Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, com espais marins desginats per aconseguir la protecció de l’ecosistema, de les comunitats o elements biològics o geològics, que per raó de la seva raresa, fragilitat, importància o singularitat mereixen una protecció especial.

La seva protecció s’aconsegueix mitjançant la gestió protectora de zones naturals segons objectius de gestió predefinits. 

Per què es protegeixen?

Les AMP es poden conservar per diversos motius, com els recursos econòmics, la conservació de la biodiversitat i la protecció de les espècies. Es creen delimitant zones amb usos permesos i no permesos dins d’elles.

Dins l’àmbit de les reserves existeixen tot un seguit de limitacions d’ activitats, així com zones de protecció especial on es restringeix totalment l’ activitat extractiva. Per això, les AMP també actuen com a instruments de gestió pesquera que permeten una explotació sostenible dels recursos.

És important comptar amb el suport del públic i amb tècniques establertes de vigilància i control del compliment. 

Objectius generals de les AMP

 • Protecció de biodiversitat
 • Augment de la resiliència dels ecosistemes enfront del canvi climàtic
 • Contribució al benestar humà
 • Gestió pesquera

Tipus d’AMP

Hi ha moltes classes d’àrees marines protegides (AMP) que exclouen només algunes activitats humanes que afecten animals, plantes i hàbitats. Les categories són:

 • CATEGORIA I. Reserva natural integral: amb finalitats científiques o de protecció de la vida silvestre.
 • CATEGORIA II. Parc Nacional: per a la protecció d’ ecosistemes i esbarjo. 
 • CATEGORIA III. Monument Naturals: per a la conservació de trets naturals específics.
 • CATEGORIA IV. Àrea de gestió d’hàbitats i espècies: per a la conservació mitjançant la intervenció gestora.
 • CATEGORIA V. Paisatge protegit: per a la protecció del paisatge terrestre/marí i l’esbarjo.
 • CATEGORIA VI. Àrea protegida de recursos gestionats: per a l’ aprofitament sostenible de recursos naturals.

La gestió d’aquestes àrees marines està definida per l’administració que les ha creat i la normativa que les empara. A més, la regulació i limitacions dins de cada àrea marina protegida podran ser diferents d’acord amb les finalitats que es presegueixen i, per tant, es concretarà en cada espai.

Zonació dins de les AMP

Les AMP es divideixen en diferents zones:

 • Zona de reserva (no-use zone): tancat al públic, no es permet cap tipus d’activitat
 • Ús restringit (no-take zone): prohibides les activitats extractives, accés mitjançant permisos.
 • Zona d’ús moderat: com alguns tipus de pesca (palangre), aqüicultura limitada, i turisme limitat.

Grafic1AMPEfectes dins la reserva

Els científics han estudiat moltes reserves marines observant nombrosos efectes positius:

 1. Increment de la biomassa (massa) en un 446%. 
 2. Increment de la densitat (nombre) en un 166%. 
 3. Increment de la mida dels animals en un 28%. 
 4. Increment de la diversitat (nombre d’espècies) del 21%.

 

Gràfic 1. Gràfic de “La ciència de les reserves marines”, PISCO, 2007.

Efectes fora dels límits de la reserva

Els beneficis que s’han comentat es poden estendre cap a àrees sense protecció. Tots aquests increments poden ajudar a repoblar les zones de pesca, ja que les plantes i animals poden desplaçar-se des de les reserves a les zones circumdants (spillover effect).

Beneficis

A banda del seu objectiu principal de conservació i protecció de l’ambient, les AMP ens donen molts més beneficis tant socials com econòmics

Ajuden a mantenir els serveis que ens donen els ecosistemes, que ens donen aliment, regulació del clima, reciclatge de nutrients, control de malalties, protecció de la costa, augment dels ingressos econòmics per l’augment de la pesca als voltants, augment del turisme en aquesta zona…

Objectiu 30-30

Hi ha un objectiu mundial per assolir la protecció i conservació d’almenys el 30% del planeta per al 2030. Per a això es necessitarà innovació, col·laboració i compromís, a més d’enfocaments transformadors en la governança i la gestió.

A Europa les AMP només cobreixen el 4%, i a Espanya (2021) hem arribat a un 12% (13 milions d’hectàrees aproximadament).

Imatge 1. Extreta de WWF Espanya.

A Espanya, les AMP, i altres espais protegits en l’àmbit marí espanyol, formen part de la Xarxa d’Àrees Marines Protegides d’Espanya (RAMPE), tal com estableix la Llei 42/2007.

D’acord amb la legislació sectorial pesquera, davant la costa catalana actualment existeixen dos espais marins protegits:

 • Reserva Marina de Masia Blanca

Creada l’any 1999 davant del litoral del Vendrell (Tarragona), té una superfície total de 457 ha i, d’acord amb l’Ordre ministerial de creació (BOE núm. 7 – 08/01/2000), és competència de l’administració estatal.

 • Zona vedada del Cap Negre la Pa de Pessic (Ses Negres)

Creada l’any 1993 davant del litoral de Begur (Girona), té una superfície de 80ha i, d’acord amb l’Ordre de cració (DOGC núm. 1725 – 24/03/1993) és competència de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

Referències

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/areas-marinas-protegidas/areas-marinas-protegidas.aspx

https://www.iucn.org/theme/marine-and-polar/our-work/marine-protected-areas

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-protected-areas

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/marine-protected-area/

PISCO (Partnership for Interdisciplinary Studies of Coastal Oceans). 2007. La Ciencia de las Reservas Marinas (2da Edición, Versión para los Estados Unidos). www.piscoweb.org. 22 páginas.

https://www.iucncongress2020.org/es/noticias/todos-noticias/ambicion-global-para-un-objetivo-de-proteccion-30×30-una-oportunidad-para

https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/categor%C3%ADas-de-manejo-de-%C3%A1reas-protegidas-de-uicn