Els nutrients, bons o dolents?

Els nutrients són uns elements molt importants en qualsevol ecosistema, ja que són imprescindibles per al creixement i supervivència de les diferents espècies que el formen. Ara bé, de nutrients hi ha de molts tipus, i convé que hi hagi un equilibri entre ells, ja que si es dóna un augment d’un respecte els altres pot resultar catastròfic per a l’ecosistema.

En aquesta entrada expliquem el fenomen de l’eutrofització en ambients aquàtics, què és, quins factors fan que arribi a eutrofitzar-se l’aigua, com es dóna exactament el procés d’eutrofització i quines conseqüències té sobre un ecosistema en concret.

 Què és la eutrofització?

El terme eutrofització s’utilitza per descriure els efectes que es donen en un ecosistema aquàtic quan, a causa d’una acció natural o antròpica, es produeix un increment en el subministrament i disponibilitat de nutrients, principalment de nitrogen i fòsfor.

Quan això succeeix, es donen una sèrie de canvis dins l’ecosistema, tant biòtics com abiòtics, que beneficien a certes espècies, però que en general, provoquen una disminució en la qualitat de l’ecosistema.

Com és exactament el procés d’eutrofització?

Quan hi ha un aport excessiu de nutrients en el medi aquàtic s’inicia un procés d’eutrofització degut a l’acció dels detritívors i al fitoplàncton que comporta una sèrie d’efectes tant biòtics com abiòtics en l’ecosistema:

De manera general, l’eutrofització produeix un augment de la biomassa i un empobriment de la biodiversitat, i es pot descriure en diferents fases:

  • Degut al augment de nutrients en el medi, comencen a proliferar espècies d’algues oportunistes, que produeixen un enterboliment de l’aigua i eviten que la llum penetri en les profunditats de l’ecosistema.
  • Com no arriba llum al fons, les espècies que allà viuen tenen més dificultats per a dur a terme la fotosíntesis, i per tant, d’alliberar oxigen dissolt.
  • Al mateix temps augmenta l’activitat metabòlica consumidora d’oxigen dels organismes descomponedors del fons, pel que disminueix encara més la disponibilitat d’oxigen.
  • De forma gradual, el fons de l’ecosistema aquàtic es va transformant en un ambient anaeròbic, que fa inviable la vida de la majoria d’espècies que formen l’ecosistema,
  • És en aquest moment quan comencen a morir molts organismes, els cossos dels quals sedimenten al fons, fent que proliferin organismes patogènics i vectors de malaltia.

Com arriba l’eutrofització al mar?

L’aigua del mar pot arribar a eutrofitzar-se per diferents causes, moltes d’elles degudes a la intervenció humana.

Una de les principals formes d’arribada son els rius, que arrosseguen tota la matèria orgànica i sediments que han anat agafant al llarg del seu curs, així com fertilitzants i excrements rics en nitrogen derivats de l’agricultura i la ramaderia. Aquest fet s’agarba molt durant l’estació de fortes pluges, ja que es donen moltes riuades, i tota la matèria arriba al mar amb mes abundància i contundència.

Un altre factor són els emissors submarins, unes canonades allunyades de la platja per les quals surten les aigües provinents de les depuradores, que són riques en matèria orgànica i es barregen amb l’aigua del mar.

Els residus urbans també juguen un paper molt important en la eutrofització, sobretot els detergents, que tenen un alt contingut en fosfats, i molts arriben també a través dels rius.

Degut a l’aqüicultura també es pot donar eutrofització, ja que tenint en compte la quantitat de peixos que hi ha junts en un espai reduït, hi ha gran quantitat de menjar i excrements que poden passar al medi marí, fent augmentar així la disponibilitat de nutrients.

Finalment, cal mencionar les activitats industrials costaneres, ja que poden produir abocaments de matèria orgànica, productes nitrogenats, fosfats o altres productes tòxics, que al acumular-se en poc espai, acaben desencadenant el procés d’eutrofització.

Com afecta a l’ecosistema on es dóna?

En general, el procés d’eutrofització genera un gran empobriment de l’ecosistema, ja que el satura i no el deixa funcionar correctament. Aquest fet provoca que entrin espècies oportunistes i al·lòctones, que s’adapten fàcilment als ambients pertorbats, i desplacen als habitants de l’ecosistema, fent-li la competència i reduint la seva població. Això provoca que amb el pas del temps les espècies al·lòctones i oportunistes es converteixin en invasores i suplantan als propis habitants de l’ecosistema.

Bibliografia

Contaminación y eutrofización del agua. Impactos del modelo de agricultura industrial. 11/03/2020. http://ww.rapaluruguay.org/agrotoxicos/Uruguay/Eutrofizacion.pdf

Eutrofización: Abundancia que mata. 11/03/2020. https://www.researchgate.net/publication/236649916_Eutrofizacion_Abundancia_que_mata

Eutrofización: Causas, consecuencias y soluciones. 11/03/2020. https://www.iagua.es/noticias/sewervac-iberica/eutrofizacion-causas-consecuencias-y-soluciones

Los impactos ambientales de la aqüicultura y la sostenibilidad de esta actividad. 11/03/2020. file:///C:/Users/pc/Downloads/163-162-1-PB.pdf