Espècies exòtiques i invasores de la costa catalana

A Catalunya, segons el Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT), s’han detectat 939 espècies exòtiques introduïdes a Catalunya, de les quals 110 són invasores. En el mar Mediterrani s’estima que el nombre d’espècies exòtiques introduïdes assoleix les 751 i els estudis científics demostren que el nombre d’espècies invasores s’ha duplicat des del 1985. Però quan considerem que una espècie és invasora? Coneixem realment la diferència entre invasora i exòtica?

Exòtiques o invasora

Les espècies exòtiques o al·lòctones són totes aquelles espècies transportades per l’ésser humà voluntària o involuntàriament a llocs fora de la seva àrea natural de distribució. Moltes de les espècies no sobreviuen o no perduren en aquests llocs d’introducció, mentre que algunes d’elles s’adapten a l’ambient de forma més eficient que les autòctones i, en el pitjor dels casos, arriben a dominar l’ecosistema. Aquest és el cas de les espècies invasores.

Per tant, considerem espècies invasores aquelles espècies exòtiques, que s’expandeixen ràpidament en el territori i produeixen impactes allà on viuen.

El problema de les invasores

Les espècies invasores estan considerades com la segona major amenaça a la biodiversitat, per darrera del canvi climàtic. Aquestes espècies provoquen impactes ecològics, fent perillar la biodiversitat autòctona, competint per recursos alimentaris i hàbitat, desplaçant les espècies natives i, fins i tot, causant la seva extinció. També produeixen impactes socio-econòmics, amb repercussions notables en la societat, en l’economia, disminuint la producció de collites i la disponibilitat d’aigua, i en la salut humana, causant malalties infeccioses, i al·lèrgies.

El cargol poma (Pomacea insularum), el musclo Zebrat (Dreissena polymorpha), l’alga assassina (Caulerpa cylindracea), el peix trompeta (Fistularia commersonii) i també el peix conill llis (Siganus rivulatus), són clars exemples d’espècies invasores al litoral Català, als deltes i al mar Mediterrani.

Com arriben les espècies exòtiques?

Com s’ha explicat amb anterioritat, el causant de l’entrada d’espècies invasores és l’ésser humà. Sovint de forma accidental, com en les aigües de llastre dels vaixells o bé en les embarcacions de pesca. Sovint de forma activa, com la introducció del bàlsam (Carpobrotus sp.) en la jardineria o els peixos tropicals utilitzats en l’aquariologia. Altres vegades per l’obertura de noves comunicacions, com el Canal de Suez.

Reflexionem sobre les exòtiques…

És important prevenir l’aparició de les espècies invasores, detectar-les a temps i establir les mesures més adequades per a minimitzar o eliminar el seu efecte, amb controls de poblacions i, en cas necessari, eradicant-les.

Aquestes espècies són una invasió molt important en el nostre litoral i el nostre mar i de difícil solució. Tots  estem implicats en la pèrdua de biodiversitat que causen a Catalunya.

Referències

  • CREAF (2012): Les espècies exòtiques de Catalunya. Resum del Projecte EXOCAT 2012. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.
  • BALLESTEROS, T. et al (2015). Fauna i flora de la mar Mediterrània. Brau edicions (Figueres).
  • Catàleg espanyol d’espècies invasores (consulta 22/02/2017): http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx
  • MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: Guía de actuación para los Gobiernos Locales en relación con las especies exóticas invasoras.