Què sabem de les tortugues marines i la pesca?

En aigües espanyoles podem trobar 5 de cada 7 espècies de tortuga marina que hi ha actualment a tots els mars i oceans del món. Totes elles es troben avui dia en perill d’extinció a causa de nombrosos factors com són el comerç il·legal internacional dels seus productes, la destrucció de platges de posta, la contaminació i les interaccions amb les pesqueries, entre d’altres.
Degut a aquesta situació vulnerable, en el marc de les estratègies nacionals i internacionals de conservació, els pescadors estan jugant avui dia un paper molt important. Aquests ho fan mitjançant la seva col·laboració en diversos programes d’investigació on s’estan desenvolupant mesures per a la reducció de l’impacte de la captura accidental en les poblacions de tortuga (Accions de Sostenibilitat Pesquera, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació). 

Cooperació amb el sector pesquer

La Secretaria General de Pesca amb col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el CRAM, dins del marc d’una campanya de sensibilització, s’ha editat un pòster plastificat del “Maneig i primera assistència de tortugues capturades accidentalment” que ha sigut introduït a les Confraries de pescadors i a diverses OOPPs que reuneixen entre els seus afiliats a pescadors de palangre de superfície. A més, també s’han enviat fitxes de “Guia per a Pescadors sobre el Maneig de les tortugues marines“, elaborada pel Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació).

Avui dia hi ha actius diversos projectes com el SGM-SEC, que s’encarrega de reduir l’impacte de la captura de la tortuga boba (Caretta caretta) amb palangre de superfície en les zones de pesca al Golf de Vera, al mar d’Alborán (part més occidental del Mar Mediterrani). A més, paral·lelament, es treballa en un projecte del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

 

 

 

 

 

 

Figures 1 i 2. Tortugues capturades accidentalment per palangres de superfície. Font: Projecte IEO – “Actuaciones en el marco de proyectos de investigación relacionadas con el estudio de las interacciones entre las pesquerías de túnidos y especies afines y las tortugas marinas”

 

Què s’està fent amb aquest projecte de SGM-SEC?

Actualment, s’està treballant amb marcatges per satèl·lit. Captura, mostreig, i marcatge de 21 tortugues amb la finalitat d’obtenir informació d’identitat de poblacions, patrons migratoris, patrons d’immersió, preferències tèrmiques i d’altres paràmetres d’usos d’hàbitats. Per a localitzar-les s’usen marques de satèl·lit, d’aleta, microxips, mostres de sang i de pell i mesures.
Es realitza una coordinació entre pescadors per a garantir la seva col·laboració i implicació tant en les accions del projecte com en les polítiques de gestió que es proposin a partir d’aquest. Aquesta col·laboració s’estableix tant per a actuacions de seguiment en el mar,  com per a l’establiment de protocols de manipulació i alliberament de tortugues.

I en el projecte IEO?

En aquest projecte s’estan duent a terme actuacions en el marc de projectes d’investigació relacionats amb l’estudi de les interaccions entre les pesqueries de túnids i espècies afins a les tortugues marines. Des del 1986 l’IEO, a través del Centre Oceanogràfic de Màlaga i en col·laboració amb altres projectes de pesqueries de túnids del Mediterrani, recopila informació sobre la incidència de la pesca en les poblacions de tortugues marines.

Dins dels programes de seguiment de les pesqueries es realitzen recomanacions sobre les tortugues amb els objectius de fomentar l’alliberament de tortugues marines que siguin capturades de forma fortuïta, proposar procediments tècnics per reduir la seva captura i garantir la curosa manipulació de totes les tortugues per al seu alliberament amb el fi de contribuir a la seva supervivència.

Els propòsits dels fòrums

Per acabar, la missió primordial d’aquests fòrums són convocar reunions internacionals entre pescadors per tractar les possibles solucions a la captura accidental de tortugues per la pesca amb palangre.

Les principals finalitats són: 

  • Augmentar la conscienciació per parts dels pescadors, ja que aquestes captures accidentals plantegen problemes greus a aquestes poblacions. 
  • Promoure el desenvolupament i la utilització de mesures de mitigació.
  • Fomentar l’intercanvi i la difusió d’informació entre pescadors, científics, Administracions i altres parts interessades sobre la utilització de les mesures de mitigació i el desenvolupament d’enfocaments coordinats per l’assaig de noves mesures.

 

Webgrafia